Dost Patiler | Kedi Köpek Dünyası
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

www.dostpatiler.com alan adıyla yayın yapan internet sitesi Bundan böyle kısaca "dostpatiler" olarak anılacaktır, www.dostpatiler.com portalına üye olan üyenin (Bundan böyle kısaca "ÜYE" olarak anılacaktır) elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

"ÜYE": dostpatiler'e üye olan ve site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler. 

"ZİYARETÇİ":  dostpatiler'e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen, siteyi gezen ve üye girişi yapmadan işlemler yapan her gerçek ve tüzel kişi. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, dostpatiler'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile dostpatiler içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin dostpatiler tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, dostpatiler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin dostpatiler tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

dostpatiler her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ÜYE'nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden ÜYE'nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, dostpatiler'de belirtilen kurallara aykırılık, ÜYE'nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun dostpatiler'nin bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda dostpatiler'nin kendi iradesi ile verilecektir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. ÜYE'nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1. ÜYE, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, dostpatiler hizmetlerinden faydalanırken ve dostpatiler'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, dostpatiler'nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. ÜYE, dostpatiler'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde ÜYE'nin dostpatiler üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca dostpatiler'ye beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya ZİYARETÇİ'lerin ÜYE'nin verdiği ilanlarla ilgili yargı yoluna başvurmak istediğinin dostpatiler'ye bildirilmesi halinde dostpatiler, ÜYE'nin kendisine bildirdiği tüm üyelik  bilgisini ve dostpatiler'de oturum açtığı IP adreslerini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, dostpatiler tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla oturum açarken (girişte) kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen ÜYE'lerin sorumluluğundadır. ÜYE'ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ÜYE'lerin, dostpatiler'nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. ÜYE'ler, dostpatiler dahilinde verdikleri ilanlarda ücret talep edemez. dostpatiler, sadece ücretsiz ilanları kabul eder. ÜYE, ilan verirken ilgili ilanın ücretsiz olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE'nin, dostpatiler'de verdiği ilandaki evcil hayvan için farklı iletişim kanallarında diğer ÜYE'lerden veya ZİYARETÇİ'lerden (telefon, eposta, faks, mektup vs.) ücret talep etmesi, satış yapması dostpatiler'nin sorumluluğunda değildir. dostpatiler, ilanlarda yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. ÜYE, dostpatiler'de önerdiği, tavsiye ettiği, belirttiği her türlü bilgi, yöntem, faaliyet ve/veya eylemden sorumludur. ÜYE'nin önerdiği, tavsiye ettiği, belirttiği her türlü bilgi, yöntem, faaliyet ve/veya eylemden dolayı diğer ÜYE veya ZİYARETÇİ'lerin veya bu ÜYE veya ZİYARETÇİ'lerin yakınlarının, evcil hayvanlarının mağdur olması veya zarar görmesi durumunda ÜYE sorumludur. dostpatiler, portal içerisindeki içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6 ÜYE'ler, dostpatiler'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7 dostpatiler'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla portal üzerinde işlem yapabilirler. ÜYE'lerin, dostpatiler dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her ÜYE, dostpatiler'nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki dostpatiler dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri dostpatiler üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla dostpatiler ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE'nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri dostpatiler üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı dostpatiler doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.8. dostpatiler'nin veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen dostpatiler'nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. dostpatiler'de ÜYE'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı dostpatiler'nin, dostpatiler çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. dostpatiler, ÜYE'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.2. dostpatiler'nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. dostpatiler her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. dostpatiler, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ÜYE'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm dostpatiler ÜYE ve ZİYARETÇİ'leri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. dostpatiler, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ön uyarı vermeden kullanabilir. ÜYE'ler, dostpatiler'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. dostpatiler tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde dostpatiler tarafından yapabilir. dostpatiler  tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYE tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE'ye aittir.

5.2.3. dostpatiler, veritabanında yer alan ÜYE'lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin ÜYE bilgilerini, ÜYE'nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.

5.2.4. dostpatiler, internet sitesinin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; dostpatiler bu mesaj ve içeriği giren ÜYE'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.5. dostpatiler 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

dostpatiler, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda  internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ÜYE'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.2. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ÜYE işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, dostpatiler için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için dostpatiler'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve dostpatiler'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.3. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.4. dostpatiler KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda dostpatiler'nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, dostpatiler'yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) ÜYE'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.